Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3283635
(11)  Číslo patentu  40755 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  16718143.7 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  13.04.2016 
(97)  Číslo európskeho patentu  3283635 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  06.07.2022 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201562146618 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  13.04.2015 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  21.02.2018 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  11.01.2023 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C12N 15/90  A61K 48/00  C12N 5/078   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2016/027253 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2016/168275 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Maxcyte, Inc.; 22 Firstfield Road, Suite 110, 208 78 Gaithersburg, MD; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  LI Linhong; c/o Maxcyte Inc. 22 Firstfield Road, Suite 250, 208 78 Gaithersburg, MD; US;
PESHWA Madhusudan; c/o Maxcyte Inc. 22 Firstfield Road, Suite 250, 208 78 Gaithersburg, MD; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  HÖRMANN & PARTNERS s.r.o.; Royova 19, Bratislava-Nové Mesto 
(54)  Názov  Spôsoby a kompozície na modifikovanie genómovej DNA 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  13.04.2023 
   Maximálna platnosť do  13.04.2036 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 11.01.2023 1/2023 SC4A
 
EP 3283635
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 29.09.2022 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3283635
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3283635
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 20.09.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 20.09.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 20.09.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 21.09.2022 Typ Odoslané
formálne nedostatky podania prekladu EP 26.10.2022 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 02.12.2022 Typ Doručené
Plná moc 02.12.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 02.12.2022 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 07.12.2022 Typ Odoslané
Doplnenie materiálov 26.01.2023 Typ Doručené
Plná moc 26.01.2023 Typ Doručené
EP 3283635
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku