Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3283635
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  16718143.7 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  13.04.2016 
(97)  Číslo európskeho patentu  3283635 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  06.07.2022 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201562146618 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  13.04.2015 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  21.02.2018 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C12N 15/90  A61K 48/00  C12N 5/078   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2016/027253 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2016/168275 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Maxcyte, Inc.; 22 Firstfield Road, Suite 110, 208 78 Gaithersburg, MD; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  LI Linhong; c/o Maxcyte Inc.22 Firstfield Road, Suite 250, 208 78 Gaithersburg, MD; US;
PESHWA Madhusudan; c/o Maxcyte Inc.22 Firstfield Road, Suite 250, 208 78 Gaithersburg, MD; US 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(54)  Názov   
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu   
   Ponuka licencie   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 3283635
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 29.09.2022 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3283635
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3283635
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 20.09.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 20.09.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 20.09.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 21.09.2022 Typ Odoslané
EP 3283635
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku