Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3274518
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  16716708.9 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  23.03.2016 
(97)  Číslo európskeho patentu  3274518 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  24.07.2019 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  1041237 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  23.03.2015 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  NL 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  31.01.2018 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  E04D 13/00  G01M 3/16   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/NL2016/000007 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2016/153337 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  ABS Infradvies B.V.; Enkstraat 111, 8102 GK Raalte; NL 
(72)  Pôvodca (-ovia)  BRUINS SLOT, Albert; Vivaldistraat 10, 8102 ME Raalte; NL;
APPELS, Christiaan Leendert; Molenlaan 44, 8749 GP Pingjum; NL 
(74)  Zástupca (-ovia)  MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s. r. o.; Budatínska 12, 851 06 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Systém detekcie netesnosti strechy 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 3274518
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3274518
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 14.10.2019 Typ Platba
2 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 09.10.2019 Typ Doručené
2a Opis 09.10.2019 Typ Doručené
2b Plná moc 09.10.2019 Typ Doručené
2c Sprievodný list 09.10.2019 Typ Doručené
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 15.11.2019 Typ Odoslané
EP 3274518
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku