Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3277677
(11)  Číslo patentu  37277 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  16713043.4 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  24.03.2016 
(97)  Číslo európskeho patentu  3277677 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  24.02.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201505429, 201512829 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  30.03.2015, 21.07.2015 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  GB, GB 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  07.02.2018 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  14.07.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07D 403/12  C07D 401/14  C07D 413/14  C07D 401/12  C07D 403/14  C07D 413/12  C07D 417/12  C07D 417/14  C07D 471/04  C07D 487/04  C07D 207/14  A61K 31/40  A61P 35/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/GB2016/050851 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2016/156816 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Mission Therapeutics Limited; Babraham Hall Babraham, Cambridge CB22 3AT; GB 
(72)  Pôvodca (-ovia)  JONES, Alison; c/o Mission Therapeutics Limited Moneta (Building 280) Babraham Research Campus, Cambridge Cambridgeshire CB22 3AT; GB;
KEMP, Mark; c/o Mission Therapeutics Limited Moneta (Building 280) Babraham Research Campus, Cambridge Cambridgeshire CB22 3AT; GB;
STOCKLEY, Martin; c/o Mission Therapeutics Limited Moneta (Building 280) Babraham Research Campus, Cambridge Cambridgeshire CB22 3AT; GB;
GIBSON, Karl; c/o Sandexis LLP Innovation House Discovery Park Ramsgate Road, Sandwich Kent CT13 9ND; GB;
WHITLOCK, Gavin; c/o Sandexis LLP Innovation House Discovery Park Ramsgate Road, Sandwich Kent CT13 9ND; GB 
(74)  Zástupca (-ovia)  PATENTSERVIS Bratislava, a. s.; Hybešova 40, 831 06 Bratislava; SK 
(54)  Názov  1-kyano-pyrolidínové zlúčeniny ako inhibítory USP30 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  24.03.2022 
   Maximálna platnosť do  24.03.2036 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 14.07.2021 13/2021 SC4A
 
EP 3277677
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 23.03.2021 6 116,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3277677
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 18.05.2021 Typ Doručené
1a Sprievodný list 18.05.2021 Typ Doručené
1b Plná moc 18.05.2021 Typ Doručené
1c Príloha inde neuvedená 18.05.2021 Typ Doručené
1d Opis 18.05.2021 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 28.05.2021 Typ Platba
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 15.06.2021 Typ Odoslané
4 Opravený preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 12.10.2021 Typ Doručené
4a Sprievodný list 12.10.2021 Typ Doručené
4b Plná moc 12.10.2021 Typ Doručené
4c Príloha inde neuvedená 12.10.2021 Typ Doručené
4d Opis 12.10.2021 Typ Doručené
5 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 21.10.2021 Typ Platba
6 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 24.11.2021 Typ Odoslané
EP 3277677
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku