Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3275153
(11)  Číslo patentu  36855 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  16711199.6 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  15.03.2016 
(97)  Číslo európskeho patentu  3275153 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  30.12.2020 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  15160904 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  25.03.2015 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  EP 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  31.01.2018 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  12.05.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  H04L 9/40  G07F 17/32   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2016/055537 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2016/150760 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  ALM. Dansk Vare- OG Industrilotteri; Rosbæksvej 5, 2100 Copenhagen O; DK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  HOLST, Anders Kristoffer; Maglemosevej 18 st., 2920 Charlottenlund; DK 
(74)  Zástupca (-ovia)  HÖRMANN & PARTNERS s.r.o.; Royova 19, Bratislava-Nové Mesto 
(54)  Názov  Overiteľný prenos dát po sieti 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  15.03.2023 
   Maximálna platnosť do  15.03.2036 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 12.05.2021 9/2021 SC4A
 
EP 3275153
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 10.03.2021 58,00 EUR
11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 29.09.2022 15,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3275153
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 12.03.2021 116,00 EUR 6
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 15.03.2022 13,25 EUR 7
30 doplatok za udržiavanie platnosti európskeho patentu 18.03.2022 119,25 EUR 7

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3275153
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 05.03.2021 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 05.03.2021 Typ Doručené
Sprievodný list 05.03.2021 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 12.03.2021 Typ Platba
formálne nedostatky podania prekladu EP 24.03.2021 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 16.04.2021 Typ Doručené
Plná moc 16.04.2021 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 23.04.2021 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis prevodu 21.09.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doklad o prevode 21.09.2022 Typ Doručené
Plná moc 21.09.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 21.09.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 22.09.2022 Typ Odoslané
EP 3275153
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku