Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3265487
(11)  Číslo patentu  40539 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  16709666.8 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  03.03.2016 
(97)  Číslo európskeho patentu  3265487 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  29.06.2022 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201562128149 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  04.03.2015 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  10.01.2018 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  24.11.2022 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07K 16/22   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2016/020780 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2016/141245 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Genzyme Corporation; 50 Binney Street, 021 42 Cambridge, MA; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  QIU Huawei; c/o Sanofi 55 Corporate Drive Mail Code: 55A-505A, 088 07 Bridgewater, NJ; US;
BIRD Julie; c/o Sanofi 55 Corporate Drive Mail Code: 55A-505A, 088 07 Bridgewater, NJ; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s. r. o.; Palisády 50, Bratislava 
(54)  Názov  Modifikované protilátky-IgG, ktoré viažu transformačný rastový faktor-beta1 s vysokou afinitou, aviditou a špecificitou 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  03.03.2023 
   Maximálna platnosť do  03.03.2036 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 24.11.2022 22/2022 SC4A
 
EP 3265487
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 05.10.2022 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3265487
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 25.01.2023 149,00 EUR 8

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3265487
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 29.09.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 29.09.2022 Typ Doručené
Plná moc 29.09.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 29.09.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 30.09.2022 Typ Odoslané
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 03.11.2022 Typ Odoslané
EP 3265487
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku