Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3274174
(11)  Číslo patentu  40381 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  16708401.1 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  04.03.2016 
(97)  Číslo európskeho patentu  3274174 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  06.07.2022 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  102015104321, 102015122178 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  23.03.2015, 18.12.2015 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  DE, DE 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  31.01.2018 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  10.11.2022 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B41F 19/00  B44C 1/10  B44C 1/14  B44C 1/16  B41J 3/28  B41J 11/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2016/054701 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2016/150681 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Leonhard Kurz Stiftung & Co. KG; Schwabacher Strasse 482, 907 63 Fürth; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  PLAIA Ulrike; Heinrich-Heine-Str. 13, 905 87 Veitsbronn; DE;
KOSALLA Konstantin; Fürther Strasse 169, 904 29 Nürnberg; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  JUDr. Eva Bušová, advokátka; Tobrucká 6, Bratislava-Staré Mesto 
(54)  Názov  Spôsob a zariadenie na aplikáciu fólie 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  04.03.2024 
   Maximálna platnosť do  04.03.2036 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 10.11.2022 21/2022 SC4A
 
EP 3274174
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 08.09.2022 116,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3274174
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 01.03.2023 149,00 EUR 8

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3274174
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 02.09.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 02.09.2022 Typ Doručené
Plná moc 02.09.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 02.09.2022 Typ Odoslané
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 14.10.2022 Typ Odoslané
EP 3274174
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku