Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3256109
(11)  Číslo patentu  37904 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  16706551.5 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  09.02.2016 
(97)  Číslo európskeho patentu  3256109 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  14.07.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  15154554, 15188982 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  10.02.2015, 08.10.2015 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  EP, EP 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  20.12.2017 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  13.10.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 9/20  A61K 9/48  A61K 47/18  C07D 403/04  A61K 31/498  A61P 35/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2016/052743 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2016/128411 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Astex Therapeutics Limited; 436 Cambridge Science Park, Milton Road, Cambridge Cambridgeshire CB4 0QA; GB 
(72)  Pôvodca (-ovia)  BROGGINI, Diego Fernando Domenico; c/o Cilag AG Hochstrasse 201, CH-8200 Schaffhausen; CH 
(74)  Zástupca (-ovia)  ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s. r. o., Patentová, známková a právna kancelária; Záhradnícka 36, 821 08 Bratislava 2; SK 
(54)  Názov  Farmaceutické kompozície obsahujúce N-(3,5-dimetoxyfenyl) N’-(1-metyletyl)-N-[3-(1-metyl-1H-pyrazol-4-yl)chinoxalín-6-yl]etán-1,2-diamín 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  09.02.2022 
   Maximálna platnosť do  09.02.2036 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 13.10.2021 19/2021 SC4A
 
EP 3256109
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3256109
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 05.08.2021 Typ Doručené
1a Sprievodný list 05.08.2021 Typ Doručené
1b Opis 05.08.2021 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 11.08.2021 Typ Platba
3 Doplnenie materiálov 17.08.2021 Typ Doručené
3a Plná moc 17.08.2021 Typ Doručené
4 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 23.09.2021 Typ Odoslané
EP 3256109
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku