Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3250563
(11)  Číslo patentu  39234 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  16703250.7 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  29.01.2016 
(97)  Číslo európskeho patentu  3250563 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  12.01.2022 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201562110415 P, 201562259314 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  30.01.2015, 24.11.2015 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US, US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  06.12.2017 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  25.05.2022 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07D 401/12  C07D 403/04  C07D 405/04  C07D 249/04  A61K 31/4192  A61K 31/422  A61K 31/497  A61K 31/5377  A61P 25/08  A61P 25/14   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2016/015740 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2016/123533 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  NEUROCRINE BIOSCIENCES, INC.; 12780 El Camino Real, San Diego, CA 92130; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  WILLIAMS, John, P.; 1262 Kettner Boulevard, no. 1401, San Diego, California 92101; US;
SLEE, Deborah; 2258 Montgomery Avenue, Cardiff, California 92007; US;
MOORJANI, Manisha; 8389 Reagan Glen, San Diego, California 92127; US;
ASHWEEK, Neil, J.; 1802 Craigmore Avenue, Escondido, California 92027; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s. r. o.; Budatínska 12, Bratislava 
(54)  Názov  Substituované triazoly a s nimi súvisiace spôsoby 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  29.01.2023 
   Maximálna platnosť do  29.01.2036 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 25.05.2022 10/2022 SC4A
 
EP 3250563
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 11.02.2022 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3250563
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 19.01.2022 132,50 EUR 7

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3250563
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 31.01.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 31.01.2022 Typ Doručené
Plná moc 31.01.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 31.01.2022 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 12.05.2022 Typ Odoslané
EP 3250563
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku