Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3250593
(11)  Číslo patentu  40453 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  16702990.9 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  28.01.2016 
(97)  Číslo európskeho patentu  3250593 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  22.06.2022 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201562109004 P, 201562266555 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  28.01.2015, 11.12.2015 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US, US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  06.12.2017 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  10.11.2022 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07K 16/18   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/IB2016/050416 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2016/120811 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Prothena Biosciences Limited; 77 Sir John Rogerson's Quay, Block C Grand Canal Docklands, Dublin 2, D02 VK60; IE;
University Health Network; 190 Elizabeth Street R. Fraser Elliott Building - Room 1S-417, Toronto, Ontario M5G 2C4; CA 
(72)  Pôvodca (-ovia)  CHAKRABARTTY Avijit; 77 Points O'Woods Drive Vaughn, Ontario L4K 2EI; CA;
NIJJAR Tarlochan, S.; 712 Ironbark Court, 945 63 Orinda, CA; US;
HIGAKI Jeffrey, N.; 2071 Queens Lane, 944 02 San Mateo, CA; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  Zathurecka INPARTNERS GROUP s.r.o.; Kláry Jarunkovej 4, Banská Bystrica 
(54)  Názov  Anti-transtyretínové protilátky 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  28.01.2024 
   Maximálna platnosť do  28.01.2036 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 10.11.2022 21/2022 SC4A
 
EP 3250593
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 21.09.2022 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3250593
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 13.12.2022 149,00 EUR 8

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3250593
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 19.09.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 19.09.2022 Typ Doručené
Plná moc 19.09.2022 Typ Doručené
Plná moc 19.09.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 19.09.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 19.09.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 19.09.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 20.09.2022 Typ Odoslané
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 21.10.2022 Typ Odoslané
EP 3250593
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku