Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3253252
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  16701863.9 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  21.01.2016 
(97)  Číslo európskeho patentu  3253252 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  30.03.2022 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201501789 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  03.02.2015 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  GB 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  13.12.2017 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A47B 43/04  A47B 61/00  A47B 96/20  A47B 43/02   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/GB2016/050137 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2016/124888 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Foldsmart Ltd; Kemp House City Road, City of London London EC1V 2NX; GB 
(72)  Pôvodca (-ovia)  VINCENT Pelham James; 165 Henley Road, Caversham, Reading RG4 6DN; GB 
(74)  Zástupca (-ovia)  PATENTSERVIS Bratislava, akciová spoločnosť; Hybešova 40, Bratislava 
(54)  Názov  Nábytková jednotka 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 3253252
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 29.06.2022 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3253252
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3253252
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 21.06.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 21.06.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 21.06.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 22.06.2022 Typ Odoslané
formálne nedostatky podania prekladu EP 09.09.2022 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 12.09.2022 Typ Doručené
Plná moc 12.09.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 12.09.2022 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 22.09.2022 Typ Odoslané
EP 3253252
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku