Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3405624
(11)  Číslo patentu  40091 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  16701334.1 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  22.01.2016 
(97)  Číslo európskeho patentu  3405624 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  22.06.2022 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  28.11.2018 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  12.10.2022 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  E04F 13/08  F16B 5/02  F16B 43/00  F16B 37/00  F16B 1/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2016/051326 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2017/125166 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  EJOT SE & Co. KG; Astenbergstraße 21, 573 19 Bad Berleburg; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Hackler Erhard; Am Winterscheid 7, 573 19 Bad Berleburg; DE;
HEINRICH Kostja; Am Stünzel 13, 573 19 Bad Berleburg; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s. r. o.; Záhradnícka 16614/36, Bratislava-Ružinov 
(54)  Názov  Fixačná podložka a spôsob počiatočnej fixácie upevňovacieho prvku 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  22.01.2024 
   Maximálna platnosť do  22.01.2036 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 12.10.2022 19/2022 SC4A
 
EP 3405624
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 06.07.2022 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3405624
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 13.01.2023 149,00 EUR 8

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3405624
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 28.06.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 28.06.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 28.06.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 04.07.2022 Typ Odoslané
Doplnenie materiálov 18.07.2022 Typ Doručené
Plná moc 18.07.2022 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 14.09.2022 Typ Odoslané
EP 3405624
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku