Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3268205
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  16700949.7 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  06.01.2016 
(97)  Číslo európskeho patentu  3268205 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  11.08.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  2014454 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  13.03.2015 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  NL 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  17.01.2018 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B29C 48/07  B29C 48/12  B29C 48/154  B29C 48/156  B29C 48/34  B29C 48/86  B29C 48/92  B29C 48/30  B29L 30/00  B29D 30/38  B29D 30/52   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2016/050117 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2016/146270 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  VMI Holland B.V.; Gelriaweg 16, 8161 RK Epe; NL 
(72)  Pôvodca (-ovia)  UPHUS, Reinhard; c/o VMI Holland B.V. Gelriaweg 16, 8161 RK Epe; NL;
GOODEN, Ide; Heemskerckstraat 50, 8023 VL Zwolle; NL;
MULDER, Gerben; Wilhelminaweg 15, 8171 EJ Vaassen; NL 
(74)  Zástupca (-ovia)  LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o.; Sliačska 1/A, 831 02 Bratislava - mestská časť Nové Mesto; SK 
(54)  Názov  Extrudér a spôsob extrúzie komponentov plášťov pneumatík vystužených kordom 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 3268205
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3268205
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 15.10.2021 Typ Doručené
1a Plná moc 15.10.2021 Typ Doručené
1b Opis 15.10.2021 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 26.10.2021 Typ Platba
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 29.11.2021 Typ Odoslané
EP 3268205
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku