Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3059571
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  16466003.7 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  18.02.2016 
(97)  Číslo európskeho patentu  3059571 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  11.05.2022 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  20150112 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  19.02.2015 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  CZ 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  24.08.2016 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  G01L 5/162  G01M 17/10  B61K 9/12  G01L 1/22  G01L 5/13  G01L 5/16  G01L 25/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  VÚKV a.s.; Bucharova 1314/8, 158 00 Praha 5; CZ 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Capek Jan; Sedova 3, 198 00 Praha 9; CZ;
Bauer Petr; Dukelskych hrdinu 20, 170 00 Praha 7; CZ;
Culek Bohumil; Slunecna 398, 533 52 Stare Hradiste u Pardubic; CZ;
Strnad Ota; Generala Piky 26, 160 00 Praha 6; CZ;
Malinský Jirí; Tocitá 25, 140 00 Prague 4; CZ 
(74)  Zástupca (-ovia)  Magdaléna Bachratá; Hornozelenická 387/17, Zálesie 
(54)  Názov  Systém merania silového účinku v kontakte medzi kolesom železničného koľajového vozidla a koľajnicou a spôsob jeho kalibrácie  
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 3059571
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 12.07.2022 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3059571
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 12.07.2022 149,00 EUR 8

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3059571
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 11.07.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 11.07.2022 Typ Doručené
Plná moc 11.07.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 11.07.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 12.07.2022 Typ Odoslané
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 26.09.2022 Typ Odoslané
EP 3059571
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku