Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3266446
(11)  Číslo patentu  29845 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  16382321.4 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  07.07.2016 
(97)  Číslo európskeho patentu  3266446 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  21.11.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  10.01.2018 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  04.06.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 9/107  A61P 27/02   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Laboratorios SALVAT, S.A.; Calle Gall 30-36, 08950 Esplugues de Llobregat, Barcelona; ES 
(72)  Pôvodca (-ovia)  IZQUIERDO TORRES, Francisca; LABORATORIOS SALVAT, S.A. Gall, 30-36, E-08950 Esplugues de Llobregat - Barcelona; ES;
MARCHAN SANCHO, Sandra; LABORATORIOS SALVAT, S.A. Gall, 30-36, E-08950 Esplugues de Llobregat - Barcelona; ES;
DELGADO GAÑÁN, Isabel; LABORATORIOS SALVAT, S.A. Gall, 30-36, E-08950 Esplugues de Llobregat - Barcelona; ES 
(74)  Zástupca (-ovia)  FAJNOR IP s. r. o.; Krasovského 13, Bratislava-Petržalka 
(54)  Názov  Oftalmický prostriedok zahrnujúci ricínový olej a triglycerid s reťazcom strednej dĺžky 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  07.07.2023 
   Maximálna platnosť do  07.07.2036 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 04.06.2019 6/2019 SC4A
 
EP 3266446
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 17.01.2019 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3266446
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
51 udržiavací poplatok za európsky patent za 4. rok 18.06.2019 82,50 EUR 4
52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 18.06.2020 99,50 EUR 5
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 18.06.2021 116,00 EUR 6
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 20.06.2022 132,50 EUR 7

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3266446
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 16.01.2019 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 16.01.2019 Typ Doručené
Plná moc 16.01.2019 Typ Doručené
Sprievodný list 16.01.2019 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 21.01.2019 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 23.04.2019 Typ Odoslané
EP 3266446
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku