Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3300943
(11)  Číslo patentu  40322 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  16306286.2 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  30.09.2016 
(97)  Číslo európskeho patentu  3300943 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  01.06.2022 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  04.04.2018 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  26.10.2022 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B60L 50/72   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  ALSTOM Transport Technologies; 48, rue Albert Dhalenne, 934 00 Saint-Ouen; FR 
(72)  Pôvodca (-ovia)  STEINDORFF Konrad; Wilhelmitorwall 34, 381 18 Braunschweig; DE;
SCHRANK Stefan; Carl-Diem-Weg 20, 375 74 Einbeck; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  Zivko Mijatovic and Partners s. r. o.; Krasovského 13, 851 01 Bratislava-Petržalka; SK 
(54)  Názov  Vozidlo obsahujúce elektrický napájací systém 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  30.09.2023 
   Maximálna platnosť do  30.09.2036 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 26.10.2022 20/2022 SC4A
 
EP 3300943
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 11.08.2022 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3300943
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 26.09.2022 132,50 EUR 7

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3300943
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 09.08.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 09.08.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 09.08.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 10.08.2022 Typ Odoslané
Doplnenie materiálov 24.08.2022 Typ Doručené
Plná moc 24.08.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 24.08.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 24.08.2022 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 12.10.2022 Typ Odoslané
EP 3300943
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku