Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3187816
(11)  Číslo patentu  29829 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  16206899.3 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  26.12.2016 
(97)  Číslo európskeho patentu  3187816 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  26.12.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  1563479 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  30.12.2015 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  FR 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  05.07.2017 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  04.06.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  F42B 29/00  F42B 30/10  F41F 7/00  F42B 12/24  F42C 19/10  F41F 1/06   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Cathyor Engineering SA; Rue de Patier 7 Chalet la Taupinière, 1936 Verbier; CH 
(72)  Pôvodca (-ovia)  DONIN DE ROSIERE, Yves; 7 rue de Patier Chalet La Taupinière, 1936 Verbier; CH 
(74)  Zástupca (-ovia)  KOREJZOVÁ LEGAL, v. o. s.; Krasovského 13, 851 01 Bratislava 5; SK 
(54)  Názov  Zbrojné zariadenie a strela osobitne prispôsobená pre takéto zbrojné zariadenie 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy  PDF   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  26.12.2022 
   Maximálna platnosť do  26.12.2036 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 04.06.2019 06/2019 SC4A
2 Sprístupnené opravené preklady európskych patentových spisov 03.09.2019 09/2019 SC4A
 
EP 3187816
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 50 udržiavací poplatok za európsky patent za 3. rok 28.02.2019 3 132,00 EUR
2 51 udržiavací poplatok za európsky patent za 4. rok 19.11.2019 4 82,50 EUR
3 52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 19.11.2020 5 99,50 EUR
4 53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 23.11.2021 6 116,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3187816
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 25.01.2019 Typ Doručené
1a Plná moc 25.01.2019 Typ Doručené
1b Opis 25.01.2019 Typ Doručené
1c Sprievodný list 25.01.2019 Typ Doručené
2 Žiadosť o zastavenie konania 25.01.2019 Typ Doručené
2a Sprievodný list 25.01.2019 Typ Doručené
3 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 25.01.2019 Typ Doručené
3a Opis 25.01.2019 Typ Doručené
3b Plná moc 25.01.2019 Typ Doručené
3c Sprievodný list 25.01.2019 Typ Doručené
4 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 31.01.2019 Typ Platba
5 Žiadosť inde neuvedená 11.02.2019 Typ Doručené
5a Opis 11.02.2019 Typ Doručené
5b Sprievodný list 11.02.2019 Typ Doručené
6 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 29.04.2019 Typ Odoslané
7 Opravený preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 12.07.2019 Typ Doručené
7a Opis 12.07.2019 Typ Doručené
7b Sprievodný list 12.07.2019 Typ Doručené
8 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 18.07.2019 Typ Platba
9 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 13.08.2019 Typ Odoslané
EP 3187816
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku