Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3166316
(11)  Číslo patentu  31052 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  16206359.8 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  22.04.2008 
(97)  Číslo európskeho patentu  3166316 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  20.03.2019 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  20070058579 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  14.06.2007 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  KR 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  10.05.2017 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  03.09.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  H04N 19/61  H04N 19/91   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky  2158766 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Samsung Electronics Co., Ltd; 129, Samsung-ro Yeongtong-gu Suwon-si, Gyeonggi-do 16677; KR;
Industry-Academia Cooperation Group of Sejong University; 98, Kunja-dong Kwangjin-gu, Seoul 143-747; KR 
(72)  Pôvodca (-ovia)  LEE, Yung-Lyul; 1-704 Kukdong Apt., 192 Garak-dong, Songpa-gu, Seoul 138-743; KR;
KIM, Dae-Yeon; 201-104 Hyundai Hometown 2-cha Apt., Jangan-dong, Dongdaemun-gu, Seoul 130-719; KR 
(74)  Zástupca (-ovia)  PATENTSERVIS Bratislava, a.s.; Hybešova 40, 831 06 Bratislava 36; SK 
(54)  Názov  Spôsob a zariadenie na entropické-kódovanie/entropické-dekódovanie obrazových dát 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  2158766 
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  22.04.2022 
   Maximálna platnosť do  22.04.2028 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 03.09.2019 09/2019 SC4A
 
EP 3166316
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 22.03.2019 12 265,50 EUR
2 60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 24.03.2020 13 298,50 EUR
3 61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 07.04.2021 14 331,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3166316
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 22.05.2019 Typ Doručené
1a Sprievodný list 22.05.2019 Typ Doručené
1b Plná moc 22.05.2019 Typ Doručené
1c Plná moc 22.05.2019 Typ Doručené
1d Opis 22.05.2019 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 30.05.2019 Typ Platba
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 30.07.2019 Typ Odoslané
EP 3166316
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku