Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3255043
(11)  Číslo patentu  36922 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  16202983.9 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  10.07.2012 
(97)  Číslo európskeho patentu  3255043 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  20.01.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201161506737 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  12.07.2011 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  13.12.2017 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  26.05.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07D 403/12  C07D 205/04  A61K 31/506  A61P 37/00  A61P 29/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky  12735323.3 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  AstraZeneca AB; ., 151 85 Södertälje; SE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  CONNOLLY, Stephen; c/o AstraZeneca Intellectual Property, AstraZeneca R&D Alderley Alderley Park, Macclesfield, Cheshire SK10 4GT; GB;
EBDEN, Mark, Richard; C/o AstraZeneca Intellectual Property, AstraZeneca R&D Alderley Alderley Park, Macclesfield, Cheshire SK10 4TG; GB;
LANGER, Thomas; AstraZeneca Charter Way, Macclesfield, Cheshire SK10 2NA; GB;
STEVEN, Alan, Robert; AstraZeneca Charter Way, Macclesfield, Cheshire SK10 2NA; GB;
STEWART, Craig, Robert; AstraZeneca, Charter Way, Macclesfield, Cheshire SK10 2NA; GB;
TOMLIN, Paula, Margaret; AstraZeneca Charter Way, Macclesfield, Cheshire SK10 2NA; GB;
WALTERS, Iain, Alastair, Stewart; C/o AstraZeneca Intellectual Property, AstraZeneca R&D Alderley Alderley Park, Macclesfield, Cheshire SK10 4TG; GB;
WILLIAMS, Andrew, John; AstraZeneca, Alderley Park, Macclesfield, Cheshire SK10 4TG; GB 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s. r. o.; Palisády 50, Bratislava 
(54)  Názov  N-(6-((2R,3S)-3,4-Dihydroxybutan-2-yloxy)-2-(4-fluórbenzyltio)pyrimidín-4-yl)-3-metylazetidín-1-sulfónamid ako chemokínový receptorový modulátor 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  12735323.3 
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  10.07.2023 
   Maximálna platnosť do  10.07.2032 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 26.05.2021 10/2021 SC4A
 
EP 3255043
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 19.04.2021 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3255043
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 01.07.2021 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 20.06.2022 232,00 EUR 11

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3255043
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 13.04.2021 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 13.04.2021 Typ Doručené
Plná moc 13.04.2021 Typ Doručené
Sprievodný list 13.04.2021 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 21.04.2021 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 30.04.2021 Typ Odoslané
EP 3255043
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku