Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3182063
(11)  Číslo patentu  34336 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  16202666.0 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  07.12.2016 
(97)  Číslo európskeho patentu  3182063 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  26.02.2020 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  102015225702 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  17.12.2015 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  DE 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  21.06.2017 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  03.08.2020 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  G01B 21/12  B61K 9/12  G01P 3/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Thales Management & Services Deutschland GmbH; Thalesplatz 1, 71254 Ditzingen; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  KRIEGER, Martin; Madenstr. 40, 70619 Stuttgart; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  Advokátska kancelária JUDr. Eva Bušová; JUDr. Eva Bušová; Tobrucká 6, 811 02 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Postup stanovenia aktuálneho priemeru kolesa 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  07.12.2022 
   Maximálna platnosť do  07.12.2036 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 03.08.2020 08/2020 SC4A
 
EP 3182063
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 07.12.2020 5 99,50 EUR
2 53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 24.11.2021 6 116,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3182063
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 21.05.2020 Typ Doručené
1a Plná moc 21.05.2020 Typ Doručené
1b Opis 21.05.2020 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 25.05.2020 Typ Platba
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 08.07.2020 Typ Odoslané
EP 3182063
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku