Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3327424
(11)  Číslo patentu  30442 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  16200692.8 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  25.11.2016 
(97)  Číslo európskeho patentu  3327424 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  26.12.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  30.05.2018 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  02.07.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  G01N 21/3554  E04F 13/16  E04F 15/10  G01N 21/3563  G01N 21/359  B32B 21/00  B32B 27/00  B32B 29/00  G01N 35/00  G01N 21/84  F26B 13/00  F26B 25/22  B29C 70/50  D06M 15/423  D21H 17/51  B32B 29/06   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Flooring Technologies Ltd.; SmartCity Malta SCM01, Office 406, Ricasoli, SCM1001 Kalkara; MT 
(72)  Pôvodca (-ovia)  DR. KALWA, Norbert; Birkenweg 18a, 32805 Horn-Bad Meinberg; DE;
DENK, Andre; Beethovenstraße 5, 16909 Wittstock/Dosse; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  BELEŠČÁK & PARTNERS, s.r.o.; Kukučínova 13, 921 01 Piešťany 1; SK 
(54)  Názov  Postup na určenie stupňa zosieťovania minimálne jednej živicovej vrstvy naplánovanej na nosnej doske 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  25.11.2023 
   Maximálna platnosť do  25.11.2036 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 02.07.2019 7/2019 SC4A
 
EP 3327424
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 20.03.2019 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3327424
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
51 udržiavací poplatok za európsky patent za 4. rok 13.11.2019 82,50 EUR 4
52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 18.11.2020 99,50 EUR 5
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 16.11.2021 116,00 EUR 6
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 16.11.2022 132,50 EUR 7

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3327424
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 20.03.2019 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 20.03.2019 Typ Doručené
Plná moc 20.03.2019 Typ Doručené
Sprievodný list 20.03.2019 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 22.03.2019 Typ Platba
Doplnenie materiálov 27.03.2019 Typ Doručené
Sprievodný list 27.03.2019 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 24.05.2019 Typ Odoslané
EP 3327424
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku