Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3173960
(11)  Číslo patentu  34206 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  16200575.5 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  24.11.2016 
(97)  Číslo európskeho patentu  3173960 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  08.01.2020 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201562259344 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  24.11.2015 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  31.05.2017 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  03.08.2020 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  G16H 40/20   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  TeleTracking Technologies, Inc.; 336 Fourth Avenue, Pittsburgh, PA 15222; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Mancine, Nathan; TeleTracking Technologies, Inc. 336 Fourth Avenue, Pittsburgh PA 15222; US;
Rovnan, John; TeleTracking Technologies, Inc. 336 Fourth Avenue, Pittsburgh PA 15222; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s. r. o., Patentová, známková a právna kancelária; Záhradnícka 36, 821 08 Bratislava 2; SK 
(54)  Názov  Systémy a metódy na automatizovanú a centralizovanú detekciu a komunikáciu udalostí v reálnom čase 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  24.11.2022 
   Maximálna platnosť do  24.11.2036 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 03.08.2020 08/2020 SC4A
 
EP 3173960
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 20.11.2020 5 99,50 EUR
2 53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 23.11.2021 6 116,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3173960
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 08.04.2020 Typ Doručené
1a Opis 08.04.2020 Typ Doručené
1b Sprievodný list 08.04.2020 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 16.04.2020 Typ Platba
3 formálne nedostatky podania prekladu EP 27.05.2020 Typ Odoslané
4 Odpoveď na správu úradu 23.06.2020 Typ Doručené
4a Plná moc 23.06.2020 Typ Doručené
5 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 24.06.2020 Typ Odoslané
EP 3173960
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku