Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3156420
(11)  Číslo patentu  30834 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  16200557.3 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  06.12.2011 
(97)  Číslo európskeho patentu  3156420 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  20.02.2019 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201161446990 P, 420291 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  25.02.2011, 06.12.2010 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US, US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  19.04.2017 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  05.08.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07K 16/28  C07K 16/30  A61K 39/395  C12P 21/08  A61K 35/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky  3461847; 18204152.5 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Seagen Inc.; 21823 30th Drive, S.E., Bothell, WA 98021; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  SMITH, Maria Leia; 21823 30th Drive, S.E., Bothell, WA Washington 98021; US;
SUSSMAN, Django; 21823 30th Drive, S.E., Bothell, WA Washington 98021; US;
ARTHUR, William; 21823 30th Drive, S.E., Bothell, WA Washington 98021; US;
NESTEROVA, Albina; 21823 30th Drive, S.E., Bothell, WA Washington 98021; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  Zathurecka INPARTNERS GROUP s.r.o.; Kláry Jarunkovej 4, Banská Bystrica 
(54)  Názov  Humanizované protilátky na LIV-1 a ich použitie na liečbu rakoviny 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  3461847; 18204152.5 
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  06.12.2023 
   Maximálna platnosť do  06.12.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 05.08.2019 8/2019 SC4A
2 Zmeny mien 23.06.2021 12/2021 TC4A
 
EP 3156420
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 25.04.2019 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3156420
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 20.11.2019 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 18.11.2020 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 18.11.2021 232,00 EUR 11
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 18.11.2022 265,50 EUR 12

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3156420
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 25.04.2019 Typ Doručené
Opis 25.04.2019 Typ Doručené
Plná moc 25.04.2019 Typ Doručené
Sprievodný list 25.04.2019 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 29.04.2019 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 27.06.2019 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny názvu/mena 03.06.2021 Typ Doručené
Plná moc 03.06.2021 Typ Doručené
Sprievodný list 03.06.2021 Typ Doručené
oznámenie o zápise zmeny 16.06.2021 Typ Odoslané
EP 3156420
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 16.06.2021 Seagen Inc. Seattle Genetics, Inc.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku