Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3156422
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  16200305.7 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  15.12.2009 
(97)  Číslo európskeho patentu  3156422 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  25.08.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  122482 P, 210566 P, 168753 P, 218136 P, 249135 P, 261776 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  15.12.2008, 18.03.2009, 13.04.2009, 18.06.2009, 06.10.2009, 17.11.2009 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US, US, US, US, US, US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  19.04.2017 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07K 16/40  C12N 9/64  A61K 39/395  A61P 3/06   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky  21185555.6 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Regeneron Pharmaceuticals, Inc.; 777 Old Saw Mill River Road, Tarrytown, NY 10591; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  SLEEMAN, Mark W.; Monash University 2 Albert Place Blg 77 SOBS Clayton, Richmond, Victoria 3121; AU;
MARTIN, Joel H.; Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 777 Old Saw Mill River Road, Tarrytown, NY 10591; US;
HUANG, Tammy, T.; Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 777 Old Saw Mill River Road, Tarrytown, NY 10591; US;
MACDONALD, Douglas; Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 777 Old Saw Mill River Road, Tarrytown, NY 10591; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.; Palisády 50, 811 06 Bratislava 1; SK 
(54)  Názov  Vysokoafinitné ľudské protilátky k PCSK9 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  21185555.6 
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 3156422
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 24.11.2021 13 298,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3156422
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 25.11.2021 Typ Doručené
1a Sprievodný list 25.11.2021 Typ Doručené
1b Plná moc 25.11.2021 Typ Doručené
1c Opis 25.11.2021 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 02.12.2021 Typ Platba
EP 3156422
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku