Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3323290
(11)  Číslo patentu  35992 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  16199814.1 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  21.11.2016 
(97)  Číslo európskeho patentu  3323290 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  01.07.2020 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  23.05.2018 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  27.01.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A01N 65/08  A01N 65/00  A01N 25/02  A01N 25/12  C09K 17/32  C09K 17/40  A01P 7/04   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  OGET Innovations GmbH; Europapark 1, 8412 Allerheiligen bei Wildon; AT 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Horváth, András; Irirny János út 8., 4485 Nagyhalász; HU 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s. r. o.; Palisády 50, Bratislava 
(54)  Názov  Činidlá upravujúce pôdu 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  21.11.2023 
   Maximálna platnosť do  21.11.2036 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 27.01.2021 2/2021 SC4A
 
EP 3323290
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 22.09.2020 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3323290
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 16.11.2020 99,50 EUR 5
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 16.11.2021 116,00 EUR 6
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 21.11.2022 132,50 EUR 7

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3323290
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 21.09.2020 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 21.09.2020 Typ Doručené
Sprievodný list 21.09.2020 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 24.09.2020 Typ Platba
formálne nedostatky podania prekladu EP 03.11.2020 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 05.01.2021 Typ Doručené
Plná moc 05.01.2021 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 08.01.2021 Typ Odoslané
EP 3323290
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku