Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3184546
(11)  Číslo patentu  32330 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  16199717.6 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  18.12.2009 
(97)  Číslo európskeho patentu  3184546 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  17.07.2019 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  203569 P, 264622 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  23.12.2008, 25.11.2009 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US, US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  28.06.2017 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  02.12.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07K 16/28  C07K 14/72   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky  2379594 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Amgen Inc.; One Amgen Center Drive, Thousand Oaks, CA 91320-1799; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  BOONE, Thomas Charles; 2715 Kelly Knoll Lane, Newbury Park CA 91320; US;
BRANKOW, David W.; 18800 Tribune Street, Northridge CA 91326; US;
GEGG, Colin V., Jr.; 31121 Village 31,, Camarillo, CA 93012; US;
HU, Shaw-Fen Sylvia; 986 Lynnmere Drive, Thousand Oaks, CA 91360; US;
King, Chadwick T.; 1325 Moody Avenue, Noreth Vancouver, BC V7L 3T5; CA;
LU, Hsieng Sen; 2758 Rainfield Avenue, Thousand Oaks, CA 91362; US;
SHI, Licheng; 5243 Via Capote, Newbury Park, CA 91320; US;
XU, Cen; 5221 Via Jacinto, Newbury Park, CA 91320; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.; Palisády 50, 811 06 Bratislava 1; SK 
(54)  Názov  Ľudské protilátky viažuce receptor CGRP 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  2379594 
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  18.12.2020 
   Maximálna platnosť do  18.12.2029 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 02.12.2019 12/2019 SC4A
 
EP 3184546
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 02.12.2019 11 232,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3184546
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 11.09.2019 Typ Platba
2 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 06.09.2019 Typ Doručené
2a Opis 06.09.2019 Typ Doručené
2b Plná moc 06.09.2019 Typ Doručené
2c Sprievodný list 06.09.2019 Typ Doručené
3 Žiadosť o opravu 24.10.2019 Typ Doručené
3a Príloha inde neuvedená 24.10.2019 Typ Doručené
3b Sprievodný list 24.10.2019 Typ Doručené
4 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 08.11.2019 Typ Odoslané
EP 3184546
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku