Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3170818
(11)  Číslo patentu  34171 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  16198922.3 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  04.12.2008 
(97)  Číslo európskeho patentu  3170818 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  19.02.2020 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  12162 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  07.12.2007 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  24.05.2017 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  03.08.2020 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07D 405/12  A61P 11/00  A61K 31/4709   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky  2225230 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Vertex Pharmaceuticals Incorporated; 50 Northern Avenue, Boston, MA 02210; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  KESHAVARZ-SHOKRI, Ali; 4285 Corte Langostino, San Diego, California 92130; US;
ZHANG, Beili; 4505 Shorepointe Way, San Diego, California 92130; US;
KRAWIEC, Mariusz; 46 Littlefield Lane, Marlborough, Massachusetts 01752; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  HÖRMANN & PARTNERS s.r.o.; Royova 19, Bratislava-Nové Mesto 
(54)  Názov  Pevné formy kyseliny 3-(6-(1-(2,2-difluórbenzo[d][1,3]dioxol-5-yl)cyklopropánkarboxamido)-3-metylpyridin-2-yl)benzoovej 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  11-2020;  2225230 
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  04.12.2023 
   Maximálna platnosť do  04.12.2028 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 03.08.2020 8/2020 SC4A
 
EP 3170818
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 21.04.2020 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3170818
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 18.11.2020 298,50 EUR 13
61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 18.11.2021 331,50 EUR 14
62 udržiavací poplatok za európsky patent za 15. rok 18.11.2022 365,00 EUR 15

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3170818
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 20.04.2020 Typ Doručené
Opis 20.04.2020 Typ Doručené
Sprievodný list 20.04.2020 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 23.04.2020 Typ Platba
Doplnenie materiálov 13.05.2020 Typ Doručené
Plná moc 13.05.2020 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 22.06.2020 Typ Odoslané
Oznámenie o podaní žiadosti o udelenie Dodatkového ochranného osvedčenia 18.08.2020 Typ Doručené
EP 3170818
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku