Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3211897
(11)  Číslo patentu  31122 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  16196991.0 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  22.11.2011 
(97)  Číslo európskeho patentu  3211897 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  03.04.2019 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201110057694 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  10.03.2011 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  CN 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  30.08.2017 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  03.09.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  H04N 19/117  H04N 19/132  H04N 19/91  H04N 19/129  H04N 19/86  H04N 19/60  H04N 19/61  H04N 19/645   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky  2677750 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Huawei Technologies Co., Ltd.; Huawei Administration Building, Bantian, Longgang District, Shenzhen, Guangdong 518129; CN 
(72)  Pôvodca (-ovia)  SONG, Jin; Huawei Technologies Co.,Ltd., Intellectual Property Department G1-2F, Bantian, Longgang District, shenzhen, Guangdong; CN;
YANG, Mingyuan; Huawei Technologies Co.,Ltd., Intellectual Property Department G1-2F, Bantian, Longgang District, shenzhen, Guangdong; CN;
WANG, Dong; Huawei Technologies Co.,Ltd., Intellectual Property Department G1-2F, Bantian, Longgang District, shenzhen, Guangdong; CN 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.; Palisády 50, 811 06 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Spôsob a zariadenie na kódovanie a dekódovanie transformačných koeficientov 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  2677750 
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  22.11.2022 
   Maximálna platnosť do  22.11.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 03.09.2019 9/2019 SC4A
 
EP 3211897
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 10.10.2019 9 165,50 EUR
2 57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 15.10.2020 10 199,00 EUR
3 58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 13.10.2021 11 232,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3211897
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 06.06.2019 Typ Platba
2 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 03.06.2019 Typ Doručené
2a Opis 03.06.2019 Typ Doručené
2b Plná moc 03.06.2019 Typ Doručené
2c Sprievodný list 03.06.2019 Typ Doručené
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 19.07.2019 Typ Odoslané
EP 3211897
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku