Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3192933
(11)  Číslo patentu  37987 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  16196218.8 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  28.10.2016 
(97)  Číslo európskeho patentu  3192933 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  30.06.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  20165027 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  18.01.2016 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  FI 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  19.07.2017 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  13.10.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  E04F 13/00  E04F 13/08  E04B 1/70  E04B 1/76   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Kingspan Oy; Halmeenkatu 7, 38700 Kankaanpää; FI 
(72)  Pôvodca (-ovia)  RANTALA, Kimmo; Kaislatie 22C A2, 01300 Vantaa; FI;
OJANEN, Tuomo; Haukiverkko 13 C 12, 02170 Espoo; FI;
SAARI, Mikko; Laurinlahdentie 10 B, 02320 Espoo; FI;
SÖDERHOLM, Niklas; Parrukuja 3 D 19, 02620 Espoo; FI 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.; Palisády 50, 811 06 Bratislava 1; SK 
(54)  Názov  Systém na renováciu vonkajšieho plášťa budovy 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  28.10.2022 
   Maximálna platnosť do  28.10.2036 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 13.10.2021 19/2021 SC4A
 
EP 3192933
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 11.10.2021 6 116,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3192933
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 25.08.2021 Typ Doručené
1a Opis 25.08.2021 Typ Doručené
1b Sprievodný list 25.08.2021 Typ Doručené
2 Doplnenie materiálov 27.08.2021 Typ Doručené
2a Plná moc 27.08.2021 Typ Doručené
2b Sprievodný list 27.08.2021 Typ Doručené
3 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 02.09.2021 Typ Platba
4 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 29.09.2021 Typ Odoslané
EP 3192933
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku