Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3315235
(11)  Číslo patentu  40611 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  16196074.5 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  27.10.2016 
(97)  Číslo európskeho patentu  3315235 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  27.07.2022 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  02.05.2018 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  07.12.2022 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B23C 5/16   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Dormer Pramet s.r.o.; Uničovská 905/2, 787 01 Šumperk; CZ 
(72)  Pôvodca (-ovia)  BITTNER Jan; Vancurova 11, CZ-787 01 Sumperk; CZ;
VLCEK Jan; Lidicka 90, CZ-787 01 Sumperk; CZ 
(74)  Zástupca (-ovia)  TOMEŠ – Patentová a známková kancelária, s. r. o.; Koprivnická 36, Bratislava-Dúbravka 
(54)  Názov  Rezná doštička a frézovací nástroj 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  27.10.2023 
   Maximálna platnosť do  27.10.2036 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 07.12.2022 23/2022 SC4A
2 Zmeny mien 07.12.2022 23/2022 TC4A
 
EP 3315235
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 12.10.2022 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3315235
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 26.09.2022 132,50 EUR 7

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3315235
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 10.10.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 10.10.2022 Typ Doručené
Plná moc 10.10.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 10.10.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 11.10.2022 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny názvu/mena 25.10.2022 Typ Doručené
Plná moc 25.10.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 25.10.2022 Typ Doručené
Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 25.10.2022 Typ Doručené
Plná moc 25.10.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 25.10.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 26.10.2022 Typ Odoslané
Potvrdenie o podaní 26.10.2022 Typ Odoslané
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 10.11.2022 Typ Odoslané
oznámenie o zápise zmeny 23.11.2022 Typ Odoslané
EP 3315235
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 23.11.2022 Dormer Pramet s.r.o. Pramet Tools, S.R.O.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku