Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3144318
(11)  Číslo patentu  35783 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  16194925.0 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  16.04.2009 
(97)  Číslo európskeho patentu  3144318 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  23.09.2020 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  45424 P, 08251528 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  16.04.2008, 25.04.2008 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US, EP 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  22.03.2017 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  13.01.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61P 15/00  A61P 15/08  C07K 14/59  A61K 38/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky  2268666 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Ferring B.V.; Polaris Avenue 144, 2132 JX Hoofddorp; NL 
(72)  Pôvodca (-ovia)  COTTINGHAM, Ian; Ferring International Center S.A. Ch. de la Vergognausaz 50, 1162 Saint-Prex; CH;
PLAKSIN, Daniel; Ferring International Center S.A. Ch. de la Vergognausaz 50, 1162 Saint-Prex; CH;
WHITE, Richard Boyd; -, zomrel; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.; Palisády 50, 811 06 Bratislava 1; SK 
(54)  Názov  Rekombinantný FSH zahrnujúci alfa 2,3- a alfa 2,6-sialyláciu 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  2268666 
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  16.04.2022 
   Maximálna platnosť do  16.04.2029 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 13.01.2021 01/2021 SC4A
 
EP 3144318
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 07.04.2021 13 298,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3144318
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 24.11.2020 Typ Doručené
1a Opis 24.11.2020 Typ Doručené
1b Plná moc 24.11.2020 Typ Doručené
1c Sprievodný list 24.11.2020 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 27.11.2020 Typ Platba
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 02.12.2020 Typ Odoslané
EP 3144318
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku