Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3308858
(11)  Číslo patentu  33544 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  16193632.3 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  13.10.2016 
(97)  Číslo európskeho patentu  3308858 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  25.12.2019 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  18.04.2018 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  04.05.2020 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B01J 47/028  B01J 49/00  C02F 1/42  C02F 103/02   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  OAV Objekte und Anlagen Vermietung GmbH; Marie Curie-Strasse 7-9, 2120 Wolkersdorf; AT 
(72)  Pôvodca (-ovia)  KOMAREK, Ernst; Soldanellenweg 15, 1220 Wien; AT 
(74)  Zástupca (-ovia)  Zathurecka INPARTNERS GROUP s.r.o.; Kláry Jarunkovej 4, 974 01 Banská Bystrica; SK 
(54)  Názov  Zariadenie na odsoľovanie vody 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  13.10.2022 
   Maximálna platnosť do  13.10.2036 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 04.05.2020 05/2020 SC4A
 
EP 3308858
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 12.10.2020 5 99,50 EUR
2 53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 12.10.2021 6 116,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3308858
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 19.02.2020 Typ Platba
2 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 18.02.2020 Typ Doručené
2a Opis 18.02.2020 Typ Doručené
2b Plná moc 18.02.2020 Typ Doručené
2c Sprievodný list 18.02.2020 Typ Doručené
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 14.04.2020 Typ Odoslané
EP 3308858
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku