Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3150222
(11)  Číslo patentu  33242 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  16193095.3 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  21.12.2011 
(97)  Číslo európskeho patentu  3150222 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  27.11.2019 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201061426476 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  22.12.2010 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  05.04.2017 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  02.04.2020 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 39/085  C07K 16/12   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky  2654784 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Wyeth LLC; 235 East 42nd Street, New York, NY 10017-5755; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  KHANDKE, Lakshmi; Pfizer Inc. 401 North Middletown Road Building 140-4th Floor, Pearl River, NY 10965; US;
NONOYAMA, Akihisa; 1657 Legendary Lane, Morrisville, NC 27560; US;
HODGE, Tamara Shafer; Pfizer Global Research and Development 700 Chesterfield Parkway West, Chesterfield, MO 63017; US;
NEMA, Sandeep; Pfizer Global Research and Development 700 Chesterfield Parkway West, Chesterfield, MO 63017; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  JUDr. Eva Bušová, advokátka; Tobrucká 6, Bratislava-Staré Mesto 
(54)  Názov  Stabilné imunogénne kompozície obsahujúce antigény Staphylococcus aureus 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  2654784 
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy  PDF   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  21.12.2023 
   Maximálna platnosť do  21.12.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 02.04.2020 4/2020 SC4A
2 Sprístupnené opravené preklady európskych patentových spisov 02.06.2020 6/2020 SC4A
 
EP 3150222
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 28.01.2020 116,00 EUR
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 06.04.2020 116,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3150222
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 08.11.2019 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 02.12.2020 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 15.11.2021 232,00 EUR 11
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 18.11.2022 265,50 EUR 12

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3150222
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 27.01.2020 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 27.01.2020 Typ Doručené
Plná moc 27.01.2020 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 30.01.2020 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 14.02.2020 Typ Odoslané
Opravený preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 06.04.2020 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 06.04.2020 Typ Doručené
Plná moc 06.04.2020 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 08.04.2020 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 06.05.2020 Typ Odoslané
EP 3150222
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku