Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3167948
(11)  Číslo patentu  40657 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  16192585.4 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  02.03.2015 
(97)  Číslo európskeho patentu  3167948 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  20.07.2022 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  2602014 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  07.04.2014 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  AT 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  17.05.2017 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  07.12.2022 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B01D 45/08   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky  3129122 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Brain Flash-Patententwicklungs GmbH; Bründlangerweg 12, 9900 Lienz; AT 
(72)  Pôvodca (-ovia)  GAVRAN Jadranko; Schweizergasse 24, 9900 Lienz; AT;
EDER Michael; Bründlangerweg 12, 9900 Lienz; AT 
(74)  Zástupca (-ovia)  Mgr. Magdaléna Bachratá - BACHRATÁ & BACHRATÝ OFFICE, Patentová a známková kancelária; Hornozelenická 387/17, Zálesie 
(54)  Názov  Čistiaci modul 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  3129122 
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  02.03.2024 
   Maximálna platnosť do  02.03.2035 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 07.12.2022 23/2022 SC4A
 
EP 3167948
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 21.10.2022 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3167948
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 01.03.2023 165,50 EUR 9

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3167948
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 10.10.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 10.10.2022 Typ Doručené
Plná moc 10.10.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 10.10.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 11.10.2022 Typ Odoslané
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 18.11.2022 Typ Odoslané
EP 3167948
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku