Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3135672
(11)  Číslo patentu  33901 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  16187663.6 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  12.10.2009 
(97)  Číslo európskeho patentu  3135672 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  19.02.2020 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  104672 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  10.10.2008 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  01.03.2017 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  01.07.2020 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 31/4162  A61P 35/00  C07D 241/40  C07D 265/36  C07D 279/14  C07D 401/02  C07D 401/14  C07D 487/04  C07D 498/04   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky  2356109 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  VM Discovery, Inc.; 45535 Northport Loop East, Fremont CA 94538; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  WU, Jay Jie-Qiang; Frederick Lane, Fremont, CA 94555; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s.r.o.; Budatínska 12, 851 06 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Kompozície a spôsoby liečenia porúch z užívania alkoholu, bolesti a iných chorôb 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  2356109 
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  12.10.2022 
   Maximálna platnosť do  12.10.2029 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 01.07.2020 7/2020 SC4A
 
EP 3135672
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3135672
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
1 59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 18.09.2020 265,50 EUR 12
2 60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 20.09.2021 298,50 EUR 13

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3135672
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 03.04.2020 Typ Doručené
1a Sprievodný list 03.04.2020 Typ Doručené
1b Opis 03.04.2020 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 07.04.2020 Typ Platba
3 Doplnenie materiálov 24.04.2020 Typ Doručené
3a Sprievodný list 24.04.2020 Typ Doručené
3b Plná moc 24.04.2020 Typ Doručené
4 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 27.05.2020 Typ Odoslané
EP 3135672
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku