Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3290494
(11)  Číslo patentu  32715 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  16187062.1 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  02.09.2016 
(97)  Číslo európskeho patentu  3290494 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  14.08.2019 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  07.03.2018 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  04.02.2020 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C10L 9/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Clariant Produkte (Deutschland) GmbH; Brüningstrasse 50, 65929 Frankfurt am Main; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  HUEHNLEIN, Bjoern; Mettenerstr. 38, 94315 Straubing; DE;
HOPPE, Thomas; Seligenthaler Str. 56, 84034 Landshut; DE;
HORTSCH, DR., Ralf; Hollandstr. 2, 80805 München; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(54)  Názov  Spôsob znižovania spotreby energie počas predspracovania biomasy 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  02.09.2023 
   Maximálna platnosť do  02.09.2036 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 04.02.2020 2/2020 SC4A
2 Prevody a prechody práv na európske patenty 07.12.2022 23/2022 PC4A
 
EP 3290494
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu EP v dodatočnej lehote 20.11.2019 162,00 EUR
11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 08.11.2022 15,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3290494
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
51 udržiavací poplatok za európsky patent za 4. rok 22.08.2019 82,50 EUR 4
52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 21.08.2020 99,50 EUR 5
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 23.08.2021 116,00 EUR 6
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 23.08.2022 132,50 EUR 7

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3290494
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad patentového spisu v dodatočnej lehote 18.11.2019 Typ Doručené
Opis 18.11.2019 Typ Doručené
Plná moc 18.11.2019 Typ Doručené
Sprievodný list 18.11.2019 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu EP v dodatočnej lehote 22.11.2019 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 07.01.2020 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis prevodu 03.11.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doklad o prevode 03.11.2022 Typ Doručené
Osvedčovacia doložka 03.11.2022 Typ Doručené
Plná moc 03.11.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 03.11.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 07.11.2022 Typ Odoslané
oznámenie o zápise prevodu/prechodu 23.11.2022 Typ Odoslané
EP 3290494
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Prevod majiteľa 23.11.2022 Clariant Produkte (Deutschland) GmbH Clariant International Ltd
2 Ukončenie zastupovania 23.11.2022 HÖRMANN & PARTNERS s.r.o.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku