Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3132806
(11)  Číslo patentu  39658 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  16183639.0 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  13.10.2010 
(97)  Číslo európskeho patentu  3132806 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  16.03.2022 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  251189 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  13.10.2009 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  22.02.2017 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  13.07.2022 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61L 9/03  A24F 47/00  A01M 1/20   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky  2488218 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Philip Morris Products S.A.; Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel; CH 
(72)  Pôvodca (-ovia)  TUCKER Christopher; 11718 Explorer Terrace, 231 14 MidlothianVA; US;
NICHOLS Walter; 9608 Summercliff Court, 238 32 ChesterfieldVA; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  Zathurecka INPARTNERS GROUP s.r.o.; Kláry Jarunkovej 4, Banská Bystrica 
(54)  Názov  Generátor aerosólu 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  2488218 
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  13.10.2023 
   Maximálna platnosť do  13.10.2030 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 13.07.2022 13/2022 SC4A
 
EP 3132806
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 19.04.2022 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3132806
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 05.10.2022 298,50 EUR 13

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3132806
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 14.04.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 14.04.2022 Typ Doručené
Plná moc 14.04.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 14.04.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 14.04.2022 Typ Odoslané
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 24.06.2022 Typ Odoslané
EP 3132806
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku