Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
EP 3130704
(11)  Patent Number  32649 
(96)  European Application Number  16183630.9 
(96)  European Application Date  10.08.2016 
(97)  European Patent Number  3130704 
(24)  Date from Which European Patent Has Effect  17.07.2019 
(31)  Priority Number  102015113210 
(32)  Priority Date  11.08.2015 
(33)  Country or Authority of Priority  DE 
(97)  European Application Publication Date  15.02.2017 
(45)  European Patent Translation Publication Date  04.02.2020 
(51)  International Patent Classification  E01C 13/02  E01C 13/08   
(62)  Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up   
(86)  International Application Number   
(87)  International Publication Number   
(71/73)  Applicant(s) or Proprietor(s)  heiler GmbH & Co. KG; Bokelstraße 1, 33649 Bielefeld; DE 
(72)  Inventor(s)  HEILER, Maurice; Botweg 39, 33647 Bielefeld; DE 
(74)  Attorney(s)  HÖRMANN & PARTNERS s.r.o.; Royova 19, 831 01 Bratislava - mestská časť Nové Mesto; SK 
(54)  Title  Vláknami vystužená nosná vrstva pre trávnik a spôsob jej úpravy 
   Procedural Status  udelený patent 
   Legal Status  platný 
   Licence Offer  No 
   Lien on Patent  No 
   Number of Related Application   
   Modified Wordings and Corrected Translations, Corrections   
   Published Patent  PDF 
   Published Translation of Claims   
   Revocation of Patent   
   Patent in Force minimum until  10.08.2021 
   Patent in Force maximum until  10.08.2036 
   Reason for Patent Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 04.02.2020 02/2020 SC4A
 
EP 3130704
S/N Fee Title Date Year Fee
1 51 udržiavací poplatok za európsky patent za 4. rok 12.09.2019 4 82,50 EUR
2 52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 03.08.2020 5 99,50 EUR

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

EP 3130704
S/N Item Name Date Type Document
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 09.10.2019 Type Delivered
1a Sprievodný list 09.10.2019 Type Delivered
1b Opis 09.10.2019 Type Delivered
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 18.10.2019 Type Payment
3 formálne nedostatky podania prekladu EP 28.11.2019 Type Sent document
4 Odpoveď na správu úradu 09.12.2019 Type Delivered
4a Plná moc 09.12.2019 Type Delivered
5 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 30.12.2019 Type Sent document
EP 3130704
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku