Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3115372
(11)  Číslo patentu  31208 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  16182420.6 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  27.11.2013 
(97)  Číslo európskeho patentu  3115372 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  06.03.2019 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201261730378 P, 201361788968 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  27.11.2012, 15.03.2013 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US, US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  11.01.2017 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  03.09.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07K 14/65  C07K 7/08  C12N 1/00  C12N 15/62  A61K 38/30  A61K 38/00  C12N 9/24  A61K 38/47   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky  13802834.5 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  BioMarin Pharmaceutical Inc.; 105 Digital Drive, Novato, CA 94949; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  AOYAGI-SCHARBER, Mika; 430 Durant Way, Mill Valley, CA California 94941; US;
CHRISTIANSON, Teresa Margaret; 1501 Garfield Court, Rohnert Park, CA California 94928; US;
DVORAK-EWELL, Melita; 902 Page Street, Berkeley, CA California 94710; US;
WENDT, Daniel; 496 La Vista Drive, Walnut Creek, CA California 94598; US;
LONG, Shinong; 224 Candytuft Court, San Ramon, CA California 94582; US;
LEBOWITZ, Jonathan; 113 Garner Drive, Novato, CA California 94947; US;
GOLD, Daniel Solomon; 3223 Santiago Street, San Francisco, CA California 94116; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s. r. o.; Palisády 50, Bratislava 
(54)  Názov  Terapeutické cielené fúzne proteíny lyzozomálneho enzýmu a ich použitie 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  13802834.5 
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  27.11.2023 
   Maximálna platnosť do  27.11.2033 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 03.09.2019 9/2019 SC4A
 
EP 3115372
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 11.06.2019 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3115372
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 31.10.2019 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 02.11.2020 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 02.11.2021 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 18.11.2022 199,00 EUR 10

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3115372
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 06.06.2019 Typ Doručené
Opis 06.06.2019 Typ Doručené
Plná moc 06.06.2019 Typ Doručené
Sprievodný list 06.06.2019 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 13.06.2019 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 24.07.2019 Typ Odoslané
EP 3115372
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku