Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3112467
(11)  Číslo patentu  27319 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  16181434.8 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  07.12.2010 
(97)  Číslo európskeho patentu  3112467 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  14.02.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  267312 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  07.12.2009 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  04.01.2017 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  03.09.2018 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C12N 15/113  C12N 5/071  C12N 5/02   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky  10836557.8 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  The Trustees of the University of Pennsylvania; 3160 Chestnut Street, Suite 200, Philadelphia, PA 19104-6283; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Dahl Gary; 2131 Kendall Avenue, Madison, WI 53726; US;
Meis Judith; 726 Post Road, Madison, WI 53713; US;
Person Anthony; 7129 Birchstone Drive, Madison, WI 53719; US;
Jendrisak Jerome; 2721 Mason Street, Madison, WI 53705; US;
Karikó Katalin; 1022 Kipling Road, Rydal, PA 19046; US;
Weissman Drew; 218 Lolyd Ln, Wynnewood, PA 19096; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  PATENTSERVIS Bratislava, a. s.; Hybešova 40, 831 06 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Prípravky RNA obsahujúce čistenú modifikovanú RNA na naprogramovanie buniek 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  10836557.8 
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  07.12.2023 
   Maximálna platnosť do  07.12.2030 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 03.09.2018 9/2018 SC4A
 
EP 3112467
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 14.05.2018 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3112467
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 21.11.2018 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 20.11.2019 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 18.11.2020 232,00 EUR 11
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 18.11.2021 265,50 EUR 12
60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 18.11.2022 298,50 EUR 13

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3112467
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 11.05.2018 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 11.05.2018 Typ Doručené
Plná moc 11.05.2018 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 11.05.2018 Typ Doručené
Sprievodný list 11.05.2018 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 16.05.2018 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 23.07.2018 Typ Odoslané
EP 3112467
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku