Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3121268
(11)  Číslo patentu  30222 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  16179299.9 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  13.07.2016 
(97)  Číslo európskeho patentu  3121268 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  26.12.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201562196004 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  23.07.2015 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  25.01.2017 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  04.06.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C12N 7/00  G01N 33/576  C12Q 1/70   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Grifols, S.A.; C/Jesús y María, 6, 080 22 Barcelona; ES 
(72)  Pôvodca (-ovia)  BUNO, Brett; 2315 Oriole Drive, Durham, NC 27707; US;
JOURNIGAN, Terri; 4828 Old Milburnie Rd, Wendell, NC 27591; US;
HOTTA, Joann; 916 Macon Place, Raleigh, NC 27609; US;
BURDICK, Michael; 2708 Circle Dr., Durham, NC 27705; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  ROTT, RÚŽIČKA & GUTTMANN, Patentová, známková a právna kancelária, verejná obchodná spoločnosť; Palisády 36, Bratislava 
(54)  Názov  Spôsob purifikácie in vitro produkovaného vírusu a test klírensu vírusu 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  13.07.2023 
   Maximálna platnosť do  13.07.2036 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 04.06.2019 6/2019 SC4A
 
EP 3121268
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 21.02.2019 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3121268
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
51 udržiavací poplatok za európsky patent za 4. rok 05.06.2019 82,50 EUR 4
52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 06.07.2020 99,50 EUR 5
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 02.07.2021 116,00 EUR 6
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 21.06.2022 132,50 EUR 7

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3121268
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 18.02.2019 Typ Doručené
Opis 18.02.2019 Typ Doručené
Plná moc 18.02.2019 Typ Doručené
Sprievodný list 18.02.2019 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 25.02.2019 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 06.05.2019 Typ Odoslané
EP 3121268
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku