Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3118101
(11)  Číslo patentu  29488 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  16179014.2 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  12.07.2016 
(97)  Číslo európskeho patentu  3118101 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  12.09.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  2015166 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  14.07.2015 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  NL 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  18.01.2017 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  06.05.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B63B 43/18  G01S 17/02  G01S 17/42  G01S 17/93  G01S 7/481  G08G 1/16  G01S 7/48  G08G 3/02   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Sensor Invest B.V.; Meliepark 4, 5251 EL Vlijmen; NL 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Giezenberg, Johannes Andreas Jacobus; Meliepark 4, 5251 EL Vlijmen; NL 
(74)  Zástupca (-ovia)  HÖRMANN & PARTNERS s.r.o.; Royova 19, Bratislava-Nové Mesto 
(54)  Názov  Výstražné zariadenie prispôsobené na umiestnenie na vozidlo pre prekážky umiestnené nad trasou vozidla 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  12.07.2023 
   Maximálna platnosť do  12.07.2036 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 06.05.2019 5/2019 SC4A
2 Prevody a prechody práv na európske patenty 11.05.2022 9/2022 PC4A
 
EP 3118101
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 10.12.2018 58,00 EUR
11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 25.02.2022 15,00 EUR
11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 25.02.2022 15,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3118101
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
51 udržiavací poplatok za európsky patent za 4. rok 18.06.2019 82,50 EUR 4
52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 18.06.2020 99,50 EUR 5
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 18.06.2021 116,00 EUR 6
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 20.06.2022 132,50 EUR 7

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3118101
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 07.12.2018 Typ Doručené
Opis 07.12.2018 Typ Doručené
Sprievodný list 07.12.2018 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 12.12.2018 Typ Platba
Doplnenie materiálov 04.02.2019 Typ Doručené
Plná moc 04.02.2019 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 02.04.2019 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis prevodu 17.02.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doklad o prevode 17.02.2022 Typ Doručené
Plná moc 17.02.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 17.02.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 15.03.2022 Typ Odoslané
oznámenie o zápise prevodu/prechodu 13.04.2022 Typ Odoslané
EP 3118101
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Prevod majiteľa 13.04.2022 Sensor Invest B.V. Sensor Beheer B.V.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku