Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3121267
(11)  Číslo patentu  27154 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  16178844.3 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  11.07.2016 
(97)  Číslo európskeho patentu  3121267 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  28.03.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201562195936 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  23.07.2015 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  25.01.2017 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  02.08.2018 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C12N 7/00  C12N 5/071  G01N 33/576  C12Q 1/70   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Grifols, S.A.; C/Jesús y María, 6, 080 22 Barcelona; ES 
(72)  Pôvodca (-ovia)  BUNO Brett; 2315 Orile Drive, Durham, NC 27707; US;
JOURNIGAN Terri; 4828 Old Milburnie Rd, Wendell, NC 27591; US;
HOTTA Joann; 916 Macon Place, Raleigh, NC 27609; US;
BURDICK Michael; 2708 Circle Dr, Durham, NC 27705; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  Rott, Růžička & Guttmann, Patentová, známková a právna kancelária, v. o. s.; Palisády 36, 811 06 Bratislava 1; SK 
(54)  Názov  Spôsob prípravy zásobných roztokov vírusu hepatitídy E s vysokým titrom a titračného testu pre vírus hepatitídy E 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  11.07.2023 
   Maximálna platnosť do  11.07.2036 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 02.08.2018 8/2018 SC4A
 
EP 3121267
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 24.04.2018 116,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3121267
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
50 udržiavací poplatok za európsky patent za 3. rok 16.05.2018 66,00 EUR 3
51 udržiavací poplatok za európsky patent za 4. rok 06.06.2019 82,50 EUR 4
52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 29.06.2020 99,50 EUR 5
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 29.06.2021 116,00 EUR 6
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 21.06.2022 132,50 EUR 7

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3121267
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 23.04.2018 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 23.04.2018 Typ Doručené
Sprievodný list 23.04.2018 Typ Doručené
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 24.04.2018 Typ Doručené
Opis 24.04.2018 Typ Doručené
Plná moc 24.04.2018 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 26.04.2018 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 16.07.2018 Typ Odoslané
EP 3121267
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku