Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3138677
(11)  Číslo patentu  34324 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  16178625.6 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  21.10.2013 
(97)  Číslo európskeho patentu  3138677 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  18.03.2020 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  08.03.2017 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  03.08.2020 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B29B 17/02  E01C 13/08   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky  2862688; 20157119.7 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Re-Match Holding A/S; HI-Park 415, Hammerum, DK-7400 Herning; DK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  RIGGENMANN, Michael; Hagenthalerstrasse 20 b, 89264 Weißenhorn; DE;
ANDERSEN, Dennis; Sandagervej 22, 8240 Risskov; DK 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.; Palisády 50, 811 06 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Spôsob separácie výplňového materiálu získaného zo syntetického trávnikového produktu 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  2862688; 20157119.7 
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  21.10.2022 
   Maximálna platnosť do  21.10.2033 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 03.08.2020 8/2020 SC4A
2 Prevody a prechody práv na európske patenty 16.09.2021 17/2021 PC4A
 
EP 3138677
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3138677
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
1 55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 23.03.2021 298,00 EUR 8
2 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 20.09.2021 165,50 EUR 9

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3138677
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 22.04.2020 Typ Doručené
1a Opis 22.04.2020 Typ Doručené
1b Sprievodný list 22.04.2020 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 24.04.2020 Typ Platba
3 Doplnenie materiálov 27.05.2020 Typ Doručené
3a Plná moc 27.05.2020 Typ Doručené
4 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 08.07.2020 Typ Odoslané
5 Žiadosť o zápis prevodu 10.06.2021 Typ Doručené
5a Doklad o prevode 10.06.2021 Typ Doručené
5b Sprievodný list 10.06.2021 Typ Doručené
6 11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 15.06.2021 Typ Platba
7 oznámenie o zápise prevodu/prechodu 07.09.2021 Typ Odoslané
EP 3138677
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Prevod majiteľa 07.09.2021 Re-Match Holding A/S Re-match (UK) Limited
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku