Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3111758
(11)  Číslo patentu  31873 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  16177282.7 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  30.06.2016 
(97)  Číslo európskeho patentu  3111758 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  08.05.2019 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  UB20151771 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  01.07.2015 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  IT 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  04.01.2017 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  05.11.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A01K 5/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Faresin Industries S.p.A.; Via dell'Artigianato, 36, 360 42 Breganze VI; IT 
(72)  Pôvodca (-ovia)  FARESIN, Sante; Via San Felice, 96, 36042 Breganze VI; IT 
(74)  Zástupca (-ovia)  ROTT & RÚŽIČKA, Patentová, známková a právna kancelária, verejná obchodná spoločnosť; Palisády 36, Bratislava 
(54)  Názov  Miešací voz pre kŕmne zmesi pre zvieratá 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy  PDF   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  30.06.2023 
   Maximálna platnosť do  30.06.2036 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 05.11.2019 11/2019 SC4A
2 Sprístupnené preklady zmenených znení európskych patentových spisov 24.11.2022 22/2022 SC4A
 
EP 3111758
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 07.08.2019 58,00 EUR
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 26.10.2022 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3111758
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
51 udržiavací poplatok za európsky patent za 4. rok 21.10.2019 165,00 EUR 4
52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 23.11.2020 199,00 EUR 5
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 30.06.2021 116,00 EUR 6
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 29.06.2022 132,50 EUR 7

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3111758
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 02.08.2019 Typ Doručené
Opis 02.08.2019 Typ Doručené
Plná moc 02.08.2019 Typ Doručené
Sprievodný list 02.08.2019 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 09.08.2019 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 02.10.2019 Typ Odoslané
Preklad zmeneného znenia európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 25.10.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 25.10.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 25.10.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 26.10.2022 Typ Odoslané
oznámenie o zaslaní prekladu zmeneného EP 07.11.2022 Typ Odoslané
EP 3111758
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku