Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3099066
(11)  Číslo patentu  32709 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  16175243.1 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  22.11.2002 
(97)  Číslo európskeho patentu  3099066 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  14.08.2019 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  2001358197, 2002099227 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  22.11.2001, 01.04.2002 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  JP, JP 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  30.11.2016 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  04.02.2020 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  H03M 7/40  H04N 19/134  H04N 19/61  H04N 19/13  H04N 19/60  H04N 19/136  H04N 19/162  H04N 19/18  H04N 19/89  H04N 19/93  H04N 19/69  H03M 7/46  H04N 19/176   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky  02803564.0 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Godo Kaisha IP Bridge 1; c/o Sakura Sogo Jimusho, 1-11 Kanda Jimbocho, Chiyoda-ku, Tokyo 101-0051; JP 
(72)  Pôvodca (-ovia)  KADONO, Shinya; c/o Panasonic Intellectual Property Management Co., Ltd., IP Management Department 7F OBP Panasonic Tower, 2-1-61 Shiromi, Chuo-ku,, Osaka 540-6207; JP;
KONDO, Satoshi; c/o Panasonic Intellectual Property Management Co., Ltd., IP Management Department 7F OBP Panasonic Tower, 2-1-61 Shiromi, Chuo-ku,, Osaka 540-6207; JP;
HAGAI, Makoto; c/o Panasonic Intellectual Property Management Co., Ltd., IP Management Department 7F OBP Panasonic Tower, 2-1-61 Shiromi, Chuo-ku,, Osaka 540-6207; JP;
ABE, Kiyofumi; c/o Panasonic Intellectual Property Management Co., Ltd., IP Management Department 7F OBP Panasonic Tower, 2-1-61 Shiromi, Chuo-ku,, Osaka 540-6207; JP 
(74)  Zástupca (-ovia)  ROTT, RÚŽIČKA & GUTTMANN, Patentová, známková a právna kancelária, verejná obchodná spoločnosť; Palisády 36, Bratislava 
(54)  Názov  Spôsob kódovania s premennou dĺžkou a spôsob dekódovania s premennou dĺžkou 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  zaniknutý 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  02803564.0 
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  22.11.2022 
   Maximálna platnosť do  22.11.2022 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  Uplynutím doby platnosti 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 04.02.2020 2/2020 SC4A
2 Zaniknuté európske patenty uplynutím doby platnosti 07.12.2022 23/2022 MK4A
 
EP 3099066
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 22.11.2019 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3099066
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
65 udržiavací poplatok za európsky patent za 18. rok 13.11.2019 531,00 EUR 18
66 udržiavací poplatok za európsky patent za 19. rok 20.11.2020 597,00 EUR 19
67 udržiavací poplatok za európsky patent za 20. rok 22.11.2021 66,35 EUR 20
30 doplatok za udržiavanie platnosti európskeho patentu 24.11.2021 597,15 EUR 20

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3099066
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 14.11.2019 Typ Doručené
Opis 14.11.2019 Typ Doručené
Plná moc 14.11.2019 Typ Doručené
Sprievodný list 14.11.2019 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 26.11.2019 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 10.01.2020 Typ Odoslané
EP 3099066
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku