Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3093542
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  16172604.7 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  24.09.2011 
(97)  Číslo európskeho patentu  3093542 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  04.11.2020 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201113065563, 201113066972 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  24.03.2011, 30.04.2011 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US, US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  16.11.2016 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  F16L 11/12  F16L 11/127  F16L 11/118  F16L 11/16  F16L 53/00  H05B 3/02  F16L 53/34  B29C 53/78   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky  2689174 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Steward Plastics, Inc.; 23322 Del Lago Drive, Laguna Hills CA 92653; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  CARLSON, Eric; 23322 Del Lago Drive, Laguna Hills, CA 92653; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  Zivko Mijatovic and Partners s.r.o.; Krasovského 13, 851 01 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Flexibilná hadica so zapustenými špirálovitými vodičmi a spôsob výroby 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  2689174 
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 3093542
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3093542
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 25.01.2021 Typ Doručené
1a Sprievodný list 25.01.2021 Typ Doručené
1b Opis 25.01.2021 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 01.02.2021 Typ Platba
3 formálne nedostatky podania prekladu EP 19.02.2021 Typ Odoslané
4 Odpoveď na správu úradu 31.03.2021 Typ Doručené
4a Plná moc 31.03.2021 Typ Doručené
4b Plná moc 31.03.2021 Typ Doručené
4c Sprievodný list 31.03.2021 Typ Doručené
5 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 09.04.2021 Typ Odoslané
EP 3093542
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku