Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3093542
(11)  Číslo patentu  36737 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  16172604.7 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  24.09.2011 
(97)  Číslo európskeho patentu  3093542 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  04.11.2020 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201113065563, 201113066972 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  24.03.2011, 30.04.2011 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US, US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  16.11.2016 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  28.04.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  F16L 11/12  F16L 11/127  F16L 11/118  F16L 11/16  F16L 53/00  H05B 3/02  F16L 53/34  B29C 53/78   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky  11861417.1 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Steward Plastics, Inc.; 23322 Del Lago Drive, Laguna Hills CA 92653; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  CARLSON, Eric; 23322 Del Lago Drive, Laguna Hills, CA 92653; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  Zivko Mijatovic and Partners s. r. o.; Krasovského 13, 851 01 Bratislava-Petržalka; SK 
(54)  Názov  Flexibilná hadica so zapustenými špirálovitými vodičmi a spôsob výroby 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  11861417.1 
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  24.09.2023 
   Maximálna platnosť do  24.09.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 28.04.2021 8/2021 SC4A
 
EP 3093542
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 28.01.2021 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3093542
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 20.09.2021 232,00 EUR 11
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 20.09.2022 265,50 EUR 12

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3093542
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 25.01.2021 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 25.01.2021 Typ Doručené
Sprievodný list 25.01.2021 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 01.02.2021 Typ Platba
formálne nedostatky podania prekladu EP 19.02.2021 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 31.03.2021 Typ Doručené
Plná moc 31.03.2021 Typ Doručené
Plná moc 31.03.2021 Typ Doručené
Sprievodný list 31.03.2021 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 09.04.2021 Typ Odoslané
EP 3093542
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku