Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3094088
(11)  Číslo patentu  29111 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  16171956.2 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  06.11.2002 
(97)  Číslo európskeho patentu  3094088 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  13.06.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  2001340698, 2001373311, 2001388466, 2002012117, 2002118598 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  06.11.2001, 06.12.2001, 20.12.2001, 21.01.2002, 19.04.2002 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  JP, JP, JP, JP, JP 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  16.11.2016 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  01.03.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  H04N 19/105  H04N 19/176  H04N 19/70  H04N 19/172  H04N 19/46  H04N 19/51  H04N 19/61  H04N 19/103  H04N 19/107  H04N 19/127  H04N 19/136  H04N 19/137  H04N 19/157  H04N 19/16  H04N 19/44  H04N 19/423  H04N 19/43  H04N 19/573  H04N 19/58  H04N 19/577   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky  02780004.4 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Panasonic Intellectual Property Corporation of America; 20000 Mariner Avenue, Suite 200, Torrance, CA 90503; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  KONDO, Satoshi; c/o Panasonic Intellectual Property Management Co., Ltd., IP Management Department 7F OBP Panasonic Tower, 2-1-61 Shiromi, Chuo-ku,, Osaka, 540-6207; JP;
KADONO, Shinya; c/o Panasonic Intellectual Property Management Co., Ltd., IP Management Department 7F OBP Panasonic Tower, 2-1-61 Shiromi, Chuo-ku,, Osaka, 540-6207; JP;
HAGAI, Makoto; c/o Panasonic Intellectual Property Management Co., Ltd., IP Management Department 7F OBP Panasonic Tower, 2-1-61 Shiromi, Chuo-ku,, Osaka, 540-6207; JP 
(74)  Zástupca (-ovia)  PATENTSERVIS Bratislava, a. s.; Hybešova 40, 831 06 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Spôsob kódovania pohyblivého obrazu a spôsob dekódovania pohyblivého obrazu 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  zaniknutý 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  02780004.4 
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  06.11.2022 
   Maximálna platnosť do  06.11.2022 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  Uplynutím doby platnosti 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 01.03.2019 3/2019 SC4A
2 Zaniknuté európske patenty uplynutím doby platnosti 24.11.2022 22/2022 MK4A
 
EP 3094088
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu EP v dodatočnej lehote 19.11.2018 162,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3094088
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
64 udržiavací poplatok za európsky patent za 17. rok 23.10.2018 464,50 EUR 17
65 udržiavací poplatok za európsky patent za 18. rok 24.10.2019 531,00 EUR 18
66 udržiavací poplatok za európsky patent za 19. rok 05.11.2020 597,00 EUR 19
30 doplatok za udržiavanie platnosti európskeho patentu 09.11.2021 597,15 EUR 20
67 udržiavací poplatok za európsky patent za 20. rok 08.11.2021 66,35 EUR 20

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3094088
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 12.11.2018 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 12.11.2018 Typ Doručené
Plná moc 12.11.2018 Typ Doručené
Sprievodný list 12.11.2018 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu EP v dodatočnej lehote 21.11.2018 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 04.02.2019 Typ Odoslané
EP 3094088
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku