Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3238876
(11)  Číslo patentu  33185 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  16167809.9 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  29.04.2016 
(97)  Číslo európskeho patentu  3238876 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  11.09.2019 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  01.11.2017 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  02.04.2020 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B23Q 39/02  B27C 9/00  B27M 1/08   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Schirmer Maschinen GmbH; Stahlstraße 25, 33415 Verl; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Vogt, Roland; Wideiweg 15, 33415 Verl; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  HÖRMANN & PARTNERS s.r.o.; Royova 19, 831 01 Bratislava 37; SK 
(54)  Názov  Zariadenie na opracovanie tyčovitých obrobkov ako sú okenné profily alebo dverové profily 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  29.04.2022 
   Maximálna platnosť do  29.04.2036 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 02.04.2020 04/2020 SC4A
 
EP 3238876
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 20.04.2020 5 99,50 EUR
2 53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 07.04.2021 6 116,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3238876
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 13.12.2019 Typ Platba
2 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 09.12.2019 Typ Doručené
2a Opis 09.12.2019 Typ Doručené
2b Sprievodný list 09.12.2019 Typ Doručené
3 formálne nedostatky podania prekladu EP 22.01.2020 Typ Odoslané
4 Odpoveď na správu úradu 04.02.2020 Typ Doručené
4a Plná moc 04.02.2020 Typ Doručené
5 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 12.02.2020 Typ Odoslané
EP 3238876
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku