Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3121171
(11)  Číslo patentu  29205 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  16167355.3 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  15.12.2011 
(97)  Číslo európskeho patentu  3121171 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  15.08.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201061424194 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  17.12.2010 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  25.01.2017 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  02.04.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07D 401/12  A61K 31/506  A61P 35/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky  2651918 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  NOVARTIS AG; Lichtstrasse 35, 4056 Basel; CH 
(72)  Pôvodca (-ovia)  FENG, Lili; Novartis Pharmaceuticals Corporation One Health Plaza, East Hanover, New Jersey 07936-1080; US;
GONG, Baoqing; Novartis Pharmaceuticals Corporation One Health Plaza, East Hanover, New Jersey 07936-1080; US;
KARPINSKI, Piotr H.; Novartis Pharmaceuticals Corporation One Health Plaza, East Hanover, New Jersey 07936-1080; US;
WAYKOLE, Liladhar Murlidhar; Novartis Pharmaceuticals Corporation One Health Plaza, East Hanover, New Jersey 07936-1080; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.; Palisády 50, 811 06 Bratislava 1; SK 
(54)  Názov  Kryštalické formy 5-chlór-N2-(2-izopropoxy-5-metyl-4-piperidín-4-yl-fenyl)-N4[2-(propán-2-sulfonyl)-fenyl]-pyrimidín-2,4-diamínu 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  2651918 
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  15.12.2022 
   Maximálna platnosť do  15.12.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 02.04.2019 04/2019 SC4A
 
EP 3121171
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 26.09.2018 8 149,00 EUR
2 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 28.11.2019 9 165,50 EUR
3 57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 24.11.2020 10 199,00 EUR
4 58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 24.11.2021 11 232,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3121171
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 15.11.2018 Typ Platba
2 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 09.11.2018 Typ Doručené
2a Opis 09.11.2018 Typ Doručené
2b Plná moc 09.11.2018 Typ Doručené
2c Sprievodný list 09.11.2018 Typ Doručené
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 25.02.2019 Typ Odoslané
EP 3121171
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku