Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3067064
(11)  Číslo patentu  34654 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  16166033.7 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  09.12.2009 
(97)  Číslo európskeho patentu  3067064 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  13.05.2020 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  121126 P, 169077 P, 224787 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  09.12.2008, 14.04.2009, 10.07.2009 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US, US, US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  14.09.2016 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  03.09.2020 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 39/155   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky  2370099 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Novavax, Inc.; 21 Firstfield Rd,, Gaithersburg, MD 20878; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  PUSHKO, Peter; Novavax, Inc. 21 Firstfield Rd, Gaithersburg, MD 20878; US;
WU, Yingyun; Novavax, Inc. 21 Firstfield Rd, Gaithersburg, MD 20878; US;
MASSARE, Michael; Novavax, Inc. 21 Firstfield Rd, Gaithersburg, MD 20878; US;
LIU, Ye; Novavax, Inc. 21 Firstfield Rd, Gaithersburg, MD 20878; US;
SMITH, Gale; Novavax, Inc. 21 Firstfield Rd, Gaithersburg, MD 20878; US;
ZHOU, Bin; Novavax, Inc. 21 Firstfield Rd, Gaithersburg, MD 20878; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s. r. o.; Záhradnícka 16614/36, Bratislava-Ružinov 
(54)  Názov  Modifikované proteíny RSV-F a spôsoby ich použitia 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  2370099 
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  09.12.2023 
   Maximálna platnosť do  09.12.2029 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 03.09.2020 9/2020 SC4A
 
EP 3067064
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 10.06.2020 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3067064
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 18.11.2020 265,50 EUR 12
60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 18.11.2021 298,50 EUR 13
61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 18.11.2022 331,50 EUR 14

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3067064
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 03.06.2020 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 03.06.2020 Typ Doručené
Sprievodný list 03.06.2020 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 12.06.2020 Typ Platba
formálne nedostatky podania prekladu EP 21.07.2020 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 04.08.2020 Typ Doručené
Plná moc 04.08.2020 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 07.08.2020 Typ Odoslané
EP 3067064
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku